منو های دانشجویی  منو های دانشجویی 
 

بر اساس برنامه جدید زمان بندی مسابقات مهارت های معلمی توسط دانشگاه فرهنگیان ، مسابقات مذکور از تاریخ 23 الی 27 شهریورجاری در  پردیس شهید باهنراصفهان انجام خواهد شد