منو های دانشجویی  منو های دانشجویی 
 

 

 

 

 

 

 

 

نماينده خميني شهر ورئيس مجمع نمايندگان استان اصفهان دربازدید از پردیس شهید باهنر اصفهان اعلام كرد:

 

نيرو سازي اساس توليد علم درنظام تعليم وتربيت است واين نگاه بسيار متفكرانه براي تأسيس دانشگاه فرهنگيان پيش نياز تحقق چنين تفكري است.

 

محسن صرامي نماينده خميني شهر ورئيس مجمع نمايندگان استان اصفهان روز شنبه 15 مهرماه 1391 در بازديد از دانشگاه فرهنگيان-پرديس شهيد باهنر اصفهان،ضمن بازديد از بعضي قسمت ها از نزديك درجريان فعاليت ها ومسائل دانشگاه مذكور قرار گرفت ايشان درنشستي با مسوولين استاني پرديس ودانشكده ها در بخشي از سخنان خود درخصوص نگاه به دانشگاه فرهنگيان به اين نكته اشاره نمود كه با نگاه عالمانه كشورهاي درحال پيشرفت وپيشرفته به يك نتيجه مي رسيم و آنكه هيچ راهي براي پيشرفت جز از راه تعليم وتربيت و آموزش وپرورش وجود ندارد.و اين هست كه بايد به نيروي مؤثر اين ارگان بسيار مؤثر نگاه وي‍ژه داشت وآن نيروسازي است. نيرو سازي اساس توليد علم درنظام تعليم وتربيت است واين نگاه بسيار متفكرانه براي تأسيس دانشگاه فرهنگيان پيش نياز تحقق چنين تفكري است.اميدواريم كه مسوولين اجرايي وقانونگذاري وحتي قضايي با نگاه ويژه به دانشگاه فرهنگيان زمينه هاي پيشرفت بيش از پيش را كه تنها راه است فراهم كنند هيچ راهي غير از توجه عالمانه به آموزش وپرورش براي پيشرفت وجود ندارد.

ايشان دربخش ديگري از سخنان خود درخصوص چشم انداز دانشگاه فرهنگيان، عنوان نمودند كه مي فرمايند اگر خواستيد يك كاري زود بازده باشد گندم بكاريد و اگر خواستيد خوب بازده و تداوم داشته باشد كارفرهنگي بكنيد ومطمئنا دانشگاه فرهنگيان در نظام مقدس جمهوري اسلامي با نگاه ويژه به تعليم وتربيت مي تواند باعث پيشرفت هاي كلان شود.

صرامي درخصوص امكانات استاني نيز به اين مهم اشاره نمود ،در استان اصفهان كه يك استان با نماد پايتخت فرهنگي جهان اسلام هست از مسوولين كلان كشور واستان درخواست مي كنم ضمن بازديد از اين دانشگاه خودقضاوت نمايند كه در خورشأن نام والاي استان اصفهان وضعيت موجود قرارندارد ،بايد سرمايه گذاري شودوجزءبرنامه ها قرارگيرد وبنده به نوبه خود به عنوان رئيس مجمع نمايندگان استان اصفهان از نقطه نظرهايي كه وجود دارد براي حركت وارتقاء استفاده خواهم كرد.

محسن صرامي دربخش پاياني صحبت هاي خود درخصوص ارتباط دانشگاه فرهنگيان با مجمومعه كشوري واستاني ،تأكيدكرد از همين جا درخواست مي كنم از همكاران خودم درمجلس كه از خدا بخواهند توفيق نگاه وبازديد از اين دانشگاه رت به آنان عطا كند و دراولين فرصت براي تصميم گيري در صحن علني مجلس از اين مجموعه ديدن نمايند تا انشاءالله بتوانيم تصميمات مقتضي را بگيريم ومطمئنا" بنده هم تشكيل مجمع خاصي را براي اين مجموعه خواهم داشت.